Lista konkursów             
KONKURS
Nr: 013 z dnia 2021-01-18 - Nabór do: 2021-12-31 - Nabór wniosków
Monografie
                       

Konkurs MONOGRAFIE obejmuje dofinansowanie kosztów edycji i poprawek językowych monografii naukowych (lub ich rozdziałów) publikowanych w najbardziej prestiżowych wydawnictwach naukowych (Poziom II, aktualna lista MNISW poszerzona o wydawnictwa Springer, Palgrave, Elsevier, de Gruyter oraz wydawnictwa uniwersyteckie uczelni anglosaskich znajdujących się na Liście Szanghajskiej). Ponadto w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się dofinansowanie kosztów edycji i poprawek językowych monografii wydawanych w innych wydawnictwach zagranicznych, jeśli monografie te zostaną uznane za ważne dla rozwoju dyscypliny przez komisje konkursowe poszczególnych POB. 
Dofinansowanie nie obejmuje prac zbiorowych (książek pod redakcją) ani zawartych w nich rozdziałów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów ponoszonych przez wydawnictwo. Dofinansowanie dotyczy również kosztów edycji i poprawek językowych wniosków składanych do wydawnictwa przed podpisaniem umowy wydawniczej. 
Koszty poprawek całej monografii nie mogą przekraczać kwoty 30.000 zł, a wniosku do wydawnictwa o wydanie monografii – 5.000 zł.
 Konkurs proponuje dwa sposoby dofinansowania: 
  • (1) refundację w oparciu o przedstawioną fakturę wystawioną na UAM 
 oraz 
  • (2) promesę sfinansowania kosztów przez Program IDUB. 
Każdy sposób wymaga złożenia innego zestawu dokumentów. 
Wnioski można składać w trybie ciągłym: wnioski z danego miesiąca będą rozstrzygnięte do 10. dnia kolejnego miesiąca. 
Wnioski należy składać do poszczególnych POB-ów zgodnie z deklaracją dyscypliny naukowej zadeklarowanej na potrzeby ewaluacji działalności naukowej Uniwersytetu (w przynajmniej 50%). Doktoranci kierują się zadeklarowaną dyscypliną naukową promotora/opiekuna naukowego.